LEVERINGSVOORWAARDEN VAN AUTOSTOFFERING CARLA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN/EINDGEBRUIKERS VAN: Autostoffering Carla, gevestigd en kantoorhoudende te 6163 HN Geleen, Mauritspark 43; hierna te noemen: ASC

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘ASC’: Autostoffering Carla;

‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ASC en een consument waarop ASC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ASC, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

 1. Alle door ASC uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 3 maanden.
 2. ASC kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. ASC is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 3 maanden wordt bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af Mauritspark 43 te Geleen .
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Opslagkosten bedragen minimaal € 10,00 per dag en maximaal € 75,00 per dag.
 4. De door ASC geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

Artikel 5. Levertijd

 1. De door ASC opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.
 2. Bij niet tijdige levering dient de consument ASC schriftelijk in gebreke te stellen en ASC een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel. 6 Garantie

 1. ASC garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende 3 jaar. Verkeerd onderhoud, verkeerd gebruik of gebruiksslijtage valt niet onder deze garantievoorwaarden.
 2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen, is ASC verplicht binnen een redelijke termijn nadat de consument haar schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
 3. Alle ter reparatie aangeboden artikelen dienen bij het huisadres van ASC te worden aangeboden.
 4. ASC kan er voor kiezen om de zaken te vervangen. Bij extra kosten hoger dan € 25,00 wordt de klant daarvan op de hoogte gebracht.
 5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
  1. ASC tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
  2. Indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
 6. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
 7. Bij, voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke door ASC uitgevoerde de- en montage, zal de garantie géén betrekking hebben op alle onderdelen die niet vervangen zijn door ASC. Controle op zaken dient tijdens afgifte van goederen en bij het ophalen van goederen bij ASC te geschieden. Op later geconstateerde schade kan de consument zich niet beroepen.
 8. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.
 9. De garantie vangt aan, op het moment dat de zaak geleverd wordt aan de klant.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ASC geleverde zaken blijven het eigendom van ASC totdat de consument alle verplichtingen uit alle met ASC gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 2. Door ASC geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt..
 3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ASC dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin ASC haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ASC zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht ASC zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

 1. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering schriftelijk te melden aan ASC.

Artikel 9. Prijsverhoging

 1. Indien ASC met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is ASC niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

Artikel 10. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij aflevering plaats te vinden.
 2. ASC verlangt een betaling van 60% van het factuurbedrag bij vooruitbetaling en het restant bij aflevering. Indien overeengekomen, kan het restantbedrag ook achteraf binnen 14 dagen na aflevering via het banknummer zoals aangegeven op de offerte/orderbevestiging overgemaakt worden.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na aflevering is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van ASC en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. 
 2. Indien ASC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ASC is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
 2. ASC aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de- en montage door ASC van ASC’s producten, tengevolge van de staat van onderhoud waarin het aangeboden goed  zich bevindt. Ook voor ASC of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het goed, of onderdelen daarvan, sluit ASC uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens de- en montage werkzaamheden zouden kunnen ontstaan. Consument verplicht zich vooraf ASC volledig over de constructie van het goed of gedeelten daarvan, waar de montage van uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan ASC vrijwaart consument uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van ASC ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht. Garantie wordt niet verstrekt op gedemonteerde en opnieuw gemonteerde onderdelen die niet door ons vervangen zijn.
 3. Uitdrukkelijk zei vermeld, dat welke vorm van schade dan ook, ontstaan door de- en montage van onderdelen door ASC waarin één of meerdere airbags verwerkt zijn, inclusief rechtstreekse gevolgen van de de- en montage nadrukkelijk niet onder de verantwoording van ASC vallen.
 4. Voor gebreken aan geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
 5. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van ASC of haar ondergeschikten.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop ASC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ASC niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij ASC daaronder begrepen.
 2. ASC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ASC haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ASC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ASC niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien ASC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 5. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van ASC is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft ASC bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen ASC en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de site www.voorwaarden.net.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Autostoffering Carla en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Wbp zal vervangen. Voor meer info, zie onze Privacy Policy.

Privacy en cookie policy

Indien u onze website https://autostoffering-carla.nl/ of een van onze andere domeinen die naar deze website doorstuurt bezoekt, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Autostoffering Carla acht uw privacy van groot belang.

Om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren, hanteren wij een aantal normen:

 • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze policy.
 • Gegevens beperken: Wij trachten onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot datgene wat nodig is voor de goede werking van onze website en dienstverlening.
 • Security: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Toestemming: Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming in gevallen waarin uw toestemming wettelijk vereist is omtrent gegevensverwerking.
 • Rechten: Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten, die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

In deze privacy en cookie policy kunt u lezen hoe wij bovenstaande in de praktijk brengen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de persoonsgegevens, die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten of diensten die u via de website of onze dienstverlening gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Facturatie gegevens;
 • Betalingsgegevens;
 • E-mailadres;
 • Logingegevens;
 • Geslacht;
 • IP-adres.
 • [……]

Uw persoonsgegevens worden door ons onder andere gebruikt voor de onderstaande doeleinden maar niet uitsluitend beperkt tot deze doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot de website;
 • Het aanbieden van functionaliteiten via de website;
 • Het factureren van de afgenomen diensten;
 • Het registreren van domeinnamen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • Het beantwoorden en afhandelen van de door u gestelde vragen;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via marketingplatformen
  (zoals bv: Facebook, LinkedIn, …).
 • […….]

Contactformulier en e-mails

Indien u vragen heeft over Autostoffering Carla of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen via mail of telefonisch tussen de kantooruren (dit met uitzondering van feestdagen en gevallen van overmacht). Onze contactgegevens vindt u terug op de website: https://autostoffering-carla.nl/

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

E-mailverwerking is mogelijk maar niet beperkt tot volgende partijen:

Partij

Doel

Vestiging

Dienst

Google

E-mailverkeer

US (Privacy Shield)

Gsuite

CRM-software

CRM management

US (Privacy Shield)

Customer Relations

Administratiesoftware

Administratie

US (Privacy Shield)

Administratie

Supportsoftware

Support

US (Privacy Shield)

Ticketing system

Mailchimp

E-mail marketing /Internet marketing   

US (Privacy Shield)

E-mail marketing

(Let op: Bovenstaande kunnen wijzigen)

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie, die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische & functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren / optimaliseren (analytische cookies);
 • Het web aanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties via verscheidene kanalen (advertentie cookies);
 • U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’ (social media cookies).

Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat, indien u onze policies accepteert op de website, u ons toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy en cookie policy

Wij hebben geen controle op hetgeen derde partijen zelf met gegevens doen, die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partijen (let op: deze kan regelmatig wijzigen).

Deze cookies en plug-ins kunnen bestaan uit maar beperken zich niet tot het volgende:

Partij

Type

Vestiging

Dienst

Google

Analytische cookies

US (Privacy Shield)

Analytics, Tag manager, …

Google

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Adwords, remarketing snippets, …

Facebook

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Facebook pixel, like & share buttons, page includes, API connections, …

Mailchimp

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Advertentie cookies, plugin/script voor opt-in email nieuwsletter en remarketing/reminders

Smartlook

Analytische cookies

US (Privacy Shield)

Smartlook, script ter opname van websiteactiviteit (relevant voor bug detectie en verbeteren van de ervaring), …

LinkedIn

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Pixel / Remarketing service, …

WordPress

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Joomla

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Drupal

Technische & functionele cookies

EU

CMS

Ander CMS

Technische & functionele cookies  

EU/US

CMS

Cloudflare

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

Verbetering van web prestaties en technisch relevante identificatie van een gebruiker met nadruk op security

*

Technische & functionele cookies

EU

Technisch relevante cookies met betrekking tot (verbeterde) werkzaamheid/functionaliteit van de website.

*

Social media cookies

EU / US

Cookies die het mogelijk maken om bepaalde onderdelen van de website te delen op social media.

(Let op: Bovenstaande kunnen wijzigen)

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de websites mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt. De websites of onderdelen hiervan kunnen hieromtrent ook toegang weigeren.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Deze privacy en cookie policy is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links of scripts / plug-ins met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare / veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan [email protected] of per aangetekende brief naar: Mauritspark 43, 6163HN Geleen, Nederland

Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen privacy en cookie policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy en cookie policy aan te passen. Indien zich een wijziging voordoet zal hiervan een melding op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy en cookie policy nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Mauritspark 43, 6163HN Geleen, Nederland

[email protected]

06-23552386

Privacy

Cookie Statement

Voorwaarden